Logo

Kallelse postalt årsmöte 2021


Hej medlemmar i BK Najaden

Våren på gång och snart går vi mot ljusare tider med vaccin och förhoppningsvis en avmattning av rådande pandemi.
Nedan samt i PDF-dokument under medlemsdokument,  finner ni viktig information om BK Najadens kommande årsmöte som vi nu får avhandla på ett annorlunda sätt.
Mer information kommer fortlöpande via mail samt brevledes.
 
VIKTIG INFORMATION: KALLELSE TILL POSTAL ÅRSSTÄMMA/ÅRSMÖTE

Till medlemmarna I Bk Najaden:
Vägledning vid poströstning inför årsmöte i BK Najaden 2021-03-29
 
Bäste medlem!
 
På grund av rådande Corona-förhållanden tvingas vi i år att hålla en postal årsstämma i vår förening, i enlighet med 22§ (2020:198) ”lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Vi i styrelsen är väl medvetna om de nackdelar som detta kan innebära för våra medlemmar. Vi försöker dock att följa de rekommendationer som har utgivits av våra myndigheter.
 
Eftersom vi inte kan ha en gemensam diskussion om beslutspunkterna, som vid ett vanligt fysiskt årsmöte, så översänder vi till dig allt material som berör stämman via brev med röstkort prel den 10 mars efter att eventuella motioner har inkommit.
Observera att motioner skall vara inskickade via mail senast den 8 mars 2021 till hedenbergmats@gmail.com
Eller brevledes till BK Najaden, Strandgatan 5, 302 50 Halmstad.

Om du önskar ytterligare information, så är du givetvis alltid välkommen att kontakta vår ordförande Patrik Wernersson på 070-5550540
patrik@bknajaden.se
 
Du får den 10 mars (prel.) försändelse – utöver denna vägledning - Röstkort samt ett frankerat och adresserat svarskuvert.
Vi ber dig vänligen att fylla i blanketten med svarsalternativen och lägga dessa två blanketter i det bifogade svarskuvertet, som skall vara adressaten (BK Najaden) tillhanda senast den 28 mars 2021.

Du som bor utomlands får själv komplettera med porto och även tänka på den längre tiden för postgången till Sverige !

Vi hoppas på din förståelse för det kommande årsmöte och att vi kan genomföra den i enlighet med alla nu gällande regler !
 
Styrelsen i BK Najaden
 
Gm/ Mats Hedenberg
Sekr.